Allmänna transportvillkor för FlixTrain (FlixBus Sverige AB)

1. Tillämpning av dessa villkor

De allmänna villkoren och de särskilda transportvillkoren gäller för användningen av Flix SE:s webbportaler, nedan kallat Flix, samt för bokning av resor och transport av passagerare inom samtrafiknätet under FlixBus Sverige AB, nedan kallat FlixTrain. Fordonen används för persontransporter.

1.1 Järnvägstrafiklagen (2018:181)

1.2 Lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)

1.3 Allmänna transportvillkor för järnvägspassagerare (GCC-CIV / PRR)**

1.4 Följande transportföreskrifter;

1.5 Prisbestämmelser för FlixTrain;

1.6 Passagerarrättigheter för järnvägstransport enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 1371/2007 från och med den 23 oktober 2007 om järnvägspassagerares rättigheter och skyldigheter.

Inga andra priser gäller än de som nämns i FlixTrain:s prisbestämmelser.

2. Tillämpningsområde

2.1 Transportvillkoren gäller enligt avsnitt 1 för persontransporter, djur och egendom för tågresor som utförs av FlixBus Sverige AB.

2.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 från och med den 23 oktober 2007 om järnvägspassagerares rättigheter och skyldigheter

2.3 Rätten att bestämma vem som får tillåtas eller nekas tillträde på tåget ska utövas av transport- och driftpersonalen på FlixTrain såväl som av auktoriserade tredje parter (t.ex. säkerhetstjänst).

3. Rätt till transport

3.1 Rätt till transport ska finnas inom ramen för den tillgängliga kapaciteten, om:

3.1.1 passageraren har en giltig biljett och kan uppvisa den på begäran.

3.1.2 gällande transport- och prisbestämmelser och andra villkor för FlixTrain samt de administrativa bestämmelserna är uppfyllda;

3.1.3 transport med planerad avgång är möjlig;

3.1.4 transport ej hindras av omständigheter som är utom FlixTrain:s ansvar, för och vars effekter det inte kan avvärjas.

3.1.5 passageraren inte har uteslutits från transport (i allmänhet eller för den enskilda resan)

3.2 Barn och minderåriga

3.2.1 Barn och minderåriga under 10 års ålder får endast resa på nationell eller internationell linje om de åtföljs av en vuxen person.

3.2.2 Barn mellan 10 till 14 år får endast resa på egen hand om en förälder eller vårdnadshavare har bekräftat i bokningen att barnet i fråga både kan och har tillstånd att resa på egen hand utan uppsikt. Flix, FlixTrain och deras dotterbolag tar uttryckligen inget ansvar för att ha uppsikt över en minderårig. Barn som reser på egen hand får inte resa på nattlinjer eller över gränser. Vidare får barn som reser ensamma inte resa på anslutande resor.

3.2.3 Ungdomar från 15 år får resa på egen hand utan restriktioner. På internationella linjer måste vårdnadshavaren säkerställa att den resande har med sig samtliga handlingar och ID-kort som krävs för att korsa gränser (se även punkt 15).

4. Uppföranderegler för passagerare

4.1 Varje passagerare måste bete sig på ett sätt som är lämpligt för säkerheten och arbetsordningen, sin egen säkerhet och med hänsyn till andra medpassagerare. Detta gäller särskilt musikskapande, musiklyssnande, högljudda konversationer (personligen eller i mobiltelefoner) och användningen av elektroniska enheter. Transport- och driftpersonalens instruktioner måste följas.

4.1.1 Plats för små barn och/eller familjer samt passagerare med funktionsnedsättning måste göras tillgängliga, om så behövs.

4.1.2 Rökning (inklusive e-cigaretter) är förbjuden ombord på alla FlixTrain-tåg. Detta gäller även andra former av förbrukningsvaror för inandning eller förbränning/förångning, så som e-cigaretter. En avgift (bot) på 600 SEK kommer att debiteras för brott mot rökförbudet.

4.1.3 Passagerare får inte hoppa på eller av tåget medan det är i rörelse.

4.1.4 FlixTrain förbjuder konsumtion av alkoholhaltiga drycker. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker som köpts ombord tillåts där ombordförsäljning av alkoholhaltiga drycker erbjuds.

4.2 Passagerare får endast gå på och av tåget på stationen. Undantag kräver godkännande av driftpersonalen. Vid tid för avgång och/eller när dörrarna stängs, får passageraren inte längre gå på eller av tåget. Det är passagerarens ansvar att hålla i sig/hålla balansen på tåget.

4.3 Om passageraren uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat nedsmutsning ombord på tåget, kommer städkostnader att krävas av passagerarens. Ytterligare anspråk förblir opåverkade. Detsamma gäller avsiktliga materiella skador ombord på tåget, dess utrustning eller driftanläggningar. Skadeståndskostnader ska tas ut av driftpersonalen till den person som identifierats som skyldig eller som identifierats på grundval av andra omständigheter (t ex vittnesförklaring) till att ha orsakat nedsmutsning eller skador. Om ledningen av FlixTrain involveras kommer också administrativa kostnader att debiteras. Om en vagn eller del av tåget måste bytas ut, kommer kostnaderna för ersättning eller restaurering samt administrativa kostnader att debiteras.

Resenären har rätt att bevisa att endast mindre skador eller att skadan inte inträffat överhuvudtaget.

4.4 De som missbrukar nödbromsen eller andra skyddsanordningar ska betala en avgift på 2000 SEK, utan att det påverkar åtal i brottmål eller administrativa förfaranden och ytterligare civila anspråk.
Missbruk innebär att nödbromsen används utan avsikt att avvärja en fara. Detsamma gäller felaktig utlösning av rökdetektorn på tåget, om detta resulterar i en nödbromsning av tåget eller ett oplanerat stopp. Resenären har rätt att bevisa att endast mindre skador eller till och med frånvaron av att skada inträffat.

4.5 Om en passagerares personliga information inte kan identifieras tydligt i händelse av övergrepp, förolämpningar, intrång, skador på fordon och deras anläggningar, skador orsakade av transport av egendom eller djur, under biljettkontroll samt i händelse av vägran att betala det ökade priset, kan de hållas kvar i fordonet eller på plattformen eller bli ombedd att gå till närmaste polisstation med driftpersonalen.

4.6 Det är förbjudet för passagerare att göra något av följande ombord på tågen utan föregående skriftligt medgivande från FlixTrain:

 • bedriva handel;
 • distribution av tryckt material;
 • tiggeri;
 • insamling;
 • göra reklam;
 • sätta upp föreställningar eller presentationer för kommersiella ändamål.

5. Transportavgifter, biljetter, värdekoder och deras förvärv

5.1 Resan får endast påbörjas med en giltig biljett. Att resa utan en giltig biljett ger FlixTrain rätt att utfärda en biljett och debitera passageraren med det högsta priset som anges för denna rutt vid tidpunkten för kontrollen, vid köp ombord.

Om passageraren påbörjar resan utan att kunna uppvisa en giltig biljett och det saknas lediga sittplatser, har FlixTrain rätt att be passageraren stiga av tåget vid nästa station. Om passageraren vägrar att stiga av FlixTrain kan hen bli ombedd att gå till närmaste polisstation med driftpersonal eller auktoriserad tredje part (t.ex. vaktbolag).

5.2 De fastställda transportpriserna betalas för transporten. Biljetter säljs i förväg av Flix och dess partners. Villkoren för försäljning av biljetter regleras därför av Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland och ska tas från bokningsvillkoren för Flix. Priserna tas från prisbestämmelserna för FlixTrain. I princip är biljetter bundna till en individ. Bokningsändringar måste göras innan resan påbörjas. Se villkoren för detta i punkt 6.

5.3 Biljetter kan betalas med olika betalningsmetoder, beroende på bokningssidan:

5.4 På vår webbplats: Bankkort (kredit/debet), Swish, Apple Pay, Google Pay, PayPal samt Direktöverföring (Sofortüberweising), iDeal, Postfinance, Carte Bleue och Dotpay. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda alla betalningsmetoder för vissa bokningar.

5.5 Särskilda betalningsvillkor med kreditkort eller Ratepay:

5.6.1 Köp med kreditkort

5.6.1.1 Vid betalning med kreditkort debiteras kundens konto i slutet av bokningen. Genom att betala med kreditkort instruerar kunden sitt kreditinstitut vid bokningstillfället att informera Flix eller en tredje part som är auktoriserad till det, i händelse av återbetalning, om kundens namn och fullständiga adress, så att Flix kan göra anspråk mot kunden.

5.6.1.2 Passagerare ska vara skyldig att betala eventuella bankavgifter i händelse av en chargeback i anslutning till en kreditkortsbetalning. Avbokningsavgifter kan också uppkomma. Passagerare ska ges möjlighet bevisa att en chargeback åsamkat lägre eller ingen kostnad. I händelse av chargeback kan kunden komma att nekas rätt att betala med kreditkort under viss tid eller för gott.

5.6.2 Efter ett misslyckat försök av Flix att inkassera betalning, kommer skulden att överföras till en extern tjänsteleverantör för vidare handläggning. Flix kan i detta syfte föra alla erforderliga personuppgifter för gäldenärer vidare till sådan extern tjänsteleverantör.

5.6.3 Kvittning; rätt till upprätthållande

5.6.3.1 Kund ska endast ha rätt till kvittning då dennes motkrav har fastställts enligt lag eller är otvistigt eller har bekräftats av oss. Kund ska vidare endast ha rätt att innehålla om och i den mån dennes motkrav grundas på samma avtalsförhållande.

5.6.3.2 Om en kund underlåter att uppfylla någon betalningsskyldighet ska samtliga befintliga krav inom ramen för samma avtalsförhållande förfalla till betalning med omedelbar verkan.

5.6.4 Betalningsavgifter

5.6.4.1 Det totala biljettpriset som anges i online-butiken inkluderar eventuella betalningsavgifter som debiteras av leverantör som är tredje part för den betalningsmetod kunden har valt och för den betalning kunden ska erlägga, jämte moms enligt lag.

5.6.4.2 För kunder som väljer en avgiftsbaserad betalningsmetod kommer en betalningsavgift och moms att tillämpas, vilket är lika med en viss procentsats av det totala beloppet. I varje land finns det minst en avgiftsfri och standard betalningsmetod tillgänglig.

5.7 Inlösen av tillgodokvitton:

5.7.1 Högst ett tillgodokvitto får lösas in per bokning. Tillgodokvitton får endast lösas in online eller via våra partnerkontor.

Tillgodokvitton som har ett värde i pengar, s.k. värdekoder, kan lösas in för hela varukorgen.

Rabattkoder med ett värde i procent eller tillgodokvitton för gratis resa kan endast lösas in mot biljettpris. Extratjänster (t.ex. serviceavgifter, avgifter för cykel eller extrabagage) kan inte betalas med ovan angivna typer av rabattkoder eller tillgodokvitton.

5.7.2 För kampanjer med värde-/rabattkoder som anordnas av Flix inom ramen för marknadsföringsaktiviteter, är användning och förvärv av dessa värde-/rabattkoder begränsade till tre värde-/rabattkoder per person. Om en person löser in fler än tre värde-/rabattkoder från samma rabattkampanj kan Flix annullera samtliga bokningar som gjorts utöver de tre första biljetterna. Denna regel kan avfärdas inom ramen för särskilda kampanjer.

5.7.3 Värde-/rabattkoder som utfärdas utan kostnad inom ramen för marknadsföringsaktiviteter eller som en goodwill-gest slutar gälla efter att den inlösts en gång när bokningsprocessen slutförts.

5.7.4 Kommersiell användning och särskilt vidareförsäljning av värde-/rabattkoder är inte tillåtet och kommer att sanktioneras av Flix genom att biljetter spärras och/eller krav på skadeersättning erfordras.

5.7.5 Utbetalning i kontanter av eventuell resterande saldo på värdekoden är inte möjlig.

5.7.6 Vid bedrägeri, försök att missleda eller misstanke om annan olaglig aktivitet som rör köp, inlösen eller överlåtelse av värde-/rabattkod, förbehåller Flix sig rätt att stänga ner relevant kundkonto och/eller kräva alternativ betalningsmetod och/eller förklara värde-/rabattkoden tillfälligt ogiltigt. Det finns ingen rätt till godkännande eller inlösen av den berörda rabatt-/värdekoden.

5.7.7 Vid bedrägeri, försök att missleda eller misstanke om annan olaglig aktivitet som rör köp, inlösen eller överlåtelse av värde-/rabattkod, förbehåller Flix sig rätt att annullera eventuella biljetter som helt eller delvis köpts genom inlösen av sådan värde-/rabattkod.

5.7.8 Inlösen av Interflix-koder

5.7.8.1 Högst en kod kan lösas in per bokning. InterFlix-koderna aktiveras automatiskt inom 48 timmar och kan endast lösas in online eller hos våra återförsäljare.

5.7.8.2 InterFlix-koderna kan lösas in inom tre månader.

5.7.8.3 Det är endast möjligt att boka en direkt resa utan byte, med undantag för en utgående resa och en returresa. Startdestinationen behöver inte vara densamma som slutdestinationen.

5.7.8.4 InterFlix-koderna är personliga och inte förhandlingsbara.

5.7.8.5 Bokningar kan endast ändras via vår kundtjänst. Avbokning är inte möjlig.

5.7.8.6 Kommersiell användning, särskilt vidareförsäljning av värde-/rabattkoder är inte tillåtet och kommer att sanktioneras av Flix genom att biljetter spärras och/eller krav på skadeersättning erfordras.

5.7.8.7 Utbetalning i kontanter av eventuell resterande behållning på tillgodokvitto är inte möjlig.

5.7.8.8 Varje resa som bokas med en värde-/rabattkod är åtskild och avskild från andra resor.

5.7.8.9 Passagerare har rätt att dra sig ur ett köpeavtal inom 14 dagar från köpet. Meddelande om att man drar sig ur avtalet ska göras skriftligen.

5.8 Passagerare måste ha en giltig biljett för hela resan, tills hen lämnar plattformen och dess utgångar. Vid biljettkontroll av trafik- och driftpersonal, måste giltig biljett kunna visas upp omedelbart på begäran. Resan anses avslutad när passageraren går av tåget.

5.9 Om passagerare inte uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4, trots en begäran om detta, kan de nekas transport. Skyldigheten att betala ett ökat transportpris påverkas inte.

5.10 Klagomål om biljetter måste rapporteras omedelbart. Efterföljande klagomål ska inte beaktas.

6. Avbokning av resenären

6.1 För att boka om en resa måste den ursprungliga resan först avbokas. Avbokningar kan göras före avgång enligt punkt 6.2 till 6.5. Avbokningar kan inte göras efter avresa. Tågpersonal kan inte ändra eller avboka resor åt dig.

6.2 Avbokningar är endast möjliga på FlixBus eller FlixTrains webbplatser, appar eller hos partnerbyråer och försäljningsställen av Flix, upp till 15 minuter före planerad avgångstid. En returresa anses som en bokning.

6.3 Ett tillgodokvitto (s k värdekod) utfärdas i händelse av en avbokning. Sådant tillgodokvitto gäller i 12 månader och ger passagerare rätt att göra en ny bokning under denna tid som motsvarar tillgodokvittots belopp. Om priset för den nya resan överstiger värdet på tillgodokvittot, ska mellanskillnaden betalas. Är priset lägre behålls mellanskillnaden på tillgodokvittot (värdekoden) och kan användas för en annan bokning. Det kan finnas avvikelser från dessa bestämmelser när det gäller kampanjerbjudanden som endast gäller under en begränsad tid. Närmare upplysningar finns i de särskilda villkor för erbjudandet som återfinns på webbportalen.

6.4 En avbokningsavgift kommer att debiteras från biljettvärdet för varje passagerare och resa. Tillgodokvittot som utfärdats för den avbokade resan avser biljettvärdet, minus eventuellt avdrag för kostnaden för avbokningsprocessen. Om passagerarens namn ändras måste prisskillnaden betalas om biljettpriset har gått upp från den ursprungliga bokningen. Telefonnumret kan uppdateras eller ändras utan kostnad.

6.5 Om en värdekod används för en bokning, gäller samma avbokningsvillkor och -bestämmelser även för den nya resan.

6.6 Ingen av ovanstående avgifter för handläggning, avbokning eller transaktion debiteras om ersättning begärs på grund av omständighet som faller inom FlixMobiility:s eller FlixTrain:s ansvar. Biljettvärdet, med avdrag för handläggningsavgift och eventuell banköverföringsavgift, betalas endast ut till det konto kunden har angivit vid bokning eller till dennes bankkort som användes vid betalning.

7. Vagnklasser

FlixTrain har inte olika vagnklasser.

8. Ogiltiga biljetter

8.1 Biljetter som används i strid med gällande biljett- och transportregler förklaras ogiltiga och kan komma att konfiskeras. Detta gäller särskilt biljetter som:

8.1.1 inte innehåller korrekt information;

8.1.2 är sönderrivna, skurna eller på annat sätt allvarligt skadade, kraftigt nedsmutsade eller oläsliga i den utsträckning att deras giltighet inte längre kan kontrolleras;

8.1.3 ändrad utan tillstånd;

8.1.4 används av obehöriga personer;

8.1.5 används för andra ändamål än godkända resor;

8.1.6 ej längre giltiga på grund av giltighetstid eller av andra skäl.

8.2 En biljett som endast är giltig för transport i kombination med bevis, auktorisation, kundkort eller officiellt identitetsbevis i enlighet med prisbestämmelserna, förklaras ogiltig och kan konfiskeras, om beviset eller det officiella identitetskortet inte visas på begäran;

8.3 stämplats två gånger eller stämpeln har ändrats eller manipulerats.

8.4 Konfiskering av biljetten kommer att bekräftas skriftligt på begäran.

9. Inspektionsavgift och nekande till transport

9.1 Att resa utan en giltig biljett ger FlixTrain rätt att utfärda en biljett och debitera passageraren med det högsta priset som anges för denna rutt vid tidpunkten för kontrollen, vid köp ombord. Detta gäller i synnerhet för passagerare som: 

9.1.1 har inte en giltig biljett efter att de påbörjat resan;

9.1.2 köper en giltig biljett, men vägrar att visa upp biljetten vid biljettkontroll;

9.1.3 inte visar något bevis, auktorisation eller kundkort eller personliga identitetshandlingar som krävs i kombination med biljetten;

9.1.4 ej kan visa upp en giltig biljett för egendom som tagits med ombord, i den mån detta är nödvändigt enligt biljettreglerna.

9.1.5 Reglerna i enlighet med villkoren i punkt 9 ska inte tillämpas om en giltig biljett inte köptes av skäl utanför passagerarens kontroll.

9.2 [Raderad] 

9.3 Passagerare som inte kan uppvisa en giltig biljett vid biljettkontrollen, som vägrar att köpa en biljett, är skyldiga att lämna sina personuppgifter och uppvisa fotolegitimation på begäran. Detta gäller även när inspektionsavgiften betalas omedelbart och i sin helhet. Om detta inte inträffar eller en falsk legitimation uppvisas, ska kostnader som uppstår därav betalas av passageraren.

9.4 Inspektionsavgiften reduceras i fallet 9.1.1 och 9.1.2 till 70 SEK, om passageraren inom en vecka kan presentera en biljett till ledningen för FlixTrain i hens namn, som var giltig vid tidpunkten för kontrollen, eller det personliga identitetskort som inte visades vid tidpunkten för biljettkontroll.

9.5 Passagerare som upprepade gånger inte kan uppvisa giltig biljett och inte har betalat inspektionsavgiften till fullo, kommer att förbjudas från att resa med FlixTrain. Detta utesluter en förnyad skyldighet att ha med sig vid klagomål. Förbudet får endast upphävas om alla utestående fordringar har betalats och på skriftlig begäran från passageraren. Om så inte är fallet och passageraren reser med en giltig biljett, finns det ingen transportskyldighet från FlixTrains sida.

9.6 Passagerare som utgör en risk för säkerheten för driften eller för andra passagerare, kan nekas transport och om nödvändigt överlämnas till driftpersonal på järnvägsstationen eller till polisen, på lämplig plats. Detta gäller särskilt passagerare som:

9.6.1 är alkoholpåverkade eller på andra sätt berusade/påverkade.

9.6.2 har skjutvapen, såvida inte bulten eller annan väsentlig del tas bort och förvaras separat från skjutvapnet, som måste transporteras i ett fodral, förutsatt att passageraren i fråga inte tillhör brottsbekämpande myndigheter eller polisen.

9.6.3 trakasserar andra passagerare eller avsiktligen smutsar ner eller orsakar skada i fordonet till följd av deras beteende.

9.6.4 bär infektionssjukdomar, i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (2004: 168).

9.6.5 visar vilja att tillgripa eller som begår våld.

10. Ersättning av biljettpriser

10.1 Reglerna för ersättning för biljettpriserna förklaras i biljettreglerna.

10.2 Det finns ingen rätt till återbetalning:

 • vid nekande av transport
 • i händelse av ogiltiga biljetter som konfiskerats
 • för biljetter till specialerbjudande enligt beskrivningen i biljettreglerna

11. Transport av personer med nedsatt rörlighet och funktionshinder

11.1 FlixTrain erbjuder långdistansresor med tåg. Passagerare med nedsatt rörlighet betalar ordinarie pris för tågbiljetten. Transport av rullstolar, rullatorer eller andra gånghjälpmedel måste först bekräftas av kundtjänst via telefon eller via e-post, se kontaktinformation nedan. För att säkerställa att transport är möjlig måste detta registreras hos kundtjänst minst 36 timmar före avresa. För assistans på och runt stationen, kan stationsledsagning bokas via kundtjänst. Se kontaktinformation nedan. Stationsledsagning är kostnadsfritt. Assistenten möter dig vid en förutbestämd mötesplats eller utanför tåget och leder dig till bestämd avlämningsplats. För att kunna kontrollera tillgängligheten för stationsledsagning, ber vi dig kontakta oss senast 36 timmar före avresa.

Kontakt till kundtjänst hittar du här.

11.2 Passagerare med nedsatt rörlighet som är i behov av en assistent på resan, får ta med sin assistent utan kostnad vid uppvisande av giltigt intyg. Platsbokning för den medresande assistenten är kostnadsfri.

11.3 Ledar-/assistanshundar får resa utan kostnad, förutsatt att hunden bär en speciell sele eller en serviceväst. Platsbokning för ledar-/assistanshundar är kostnadsfri men måste bokas i förväg. Om en passagerare har bokat en anslutning med FlixBus, måste assistanshundar eller assistenter registreras hos kundtjänst på telefon i förväg för att säkerställa tillräckligt med utrymme på bussen.

11.4 Transport av rullstol eller gånghjälpmedel

11.4.1 Passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska ha rätt att utan kostnad få sin hopfällbara rullstol eller sitt gånghjälpmedel transporterat på tåget utan extra kostnad. Transport av rullstolar och rullatorer är kostnadsfritt. Rullstolen/rullatorn får max vara 79x120cm och ha en maximal vikt på 350 kg.

Tänk på att ingången till våra tåg inte är i höjd med plattformen. Höjdskillnaden är cirka 65 centimeter och vi har inga rullstolsliftar på våra tåg. Du är därför själv ansvarig för att ta dig på tåget själv eller med hjälp av en assistent.

11.4.2 Vidare måste varje rullstol som behövs i passagerarutrymmet, oavsett tillverkningsdag för fästpunkterna för säkringsanordningar, ha så kallade lastnoder enligt DIN 11.4.2, samt tillverkarens godkännande enligt DIN EN 75078-2 eller 12183. Överensstämmelse med standarderna för transport som anges ovan måste bekräftas via formuläret som skickas innan bokningen. (se avsnitt 11.8).

11.4.3 För att kontrollera möjligheten till transport är passageraren ombedd att informera kundtjänst om exakt modell och storlek av rullstolen eller gånghjälpmedlet. Detta ska ske från 14 dagar och senast 7 dagar före bokning (för transport i passagerarutrymmet) eller 36 timmar före avgång (för transport i bagageutrymmet).

11.4.4 Passageraren garanterar att rullstolen är funktionsduglig och tekniskt klarar att användas på ett säkert sätt under resan. Rullstolen måste uppfylla gällande säkerhetskrav enligt lag. Om det finns väsentligt belägg för att det inte är möjligt eller kan ifrågasättas om det är möjligt att använda en rullstol på ett säkert under resan, kan transport av rullstolen nekas. Transportören ansvarar inte för skada som orsakas av att rullstolen är i dåligt tekniskt skick.

12. Transport av egendom

12.1 Allmän information

12.1.1 Generellt kan endast föremål som passagerarna kan bära själva tillåtas för transport. Passagerare ska lägga bagaget på bagagehyllan ovanför, under sätet eller i bagagestället.

12.1.2 Om passageraren har bokat en anslutning med FlixBus, gäller respektive FlixBus-regler för bussresan. Dessa villkor kan ses under följande länk: https://www.flixbus.se/allmanna-villkor. Det är passagerarens eget ansvar att se till att det bagage hen har med sig följer gällande bagageregler för samtliga transportörer.

12.1.3 Av säkerhets- och utrymningsskäl måste mittgången och ingången vid tåget hållas fria från blockerande föremål, såsom cyklar, barnvagnar och bagage.

12.1.4 Passagerare ska ställa/lägga sitt bagage på ett sådant sätt så att det inte är i vägen eller blockerar för andra passagerare. Passagerare är under alla omständigheter själva ansvariga för säkerheten och övervakningen av sina egna tillhörigheter.

12.1.5 Transport- och driftspersonalen ska besluta från fall till fall om föremål ska accepteras för transport och var de ska placeras. Om föremål ej godkänns för transport, ger det inte upphov till något krav på återbetalning av biljettpriset eller tillhörande tillägg eller bokningsavgifter.

12.1.6 Passagerare måste märka sitt handbagage, bagage, extra bagage och specialbagage med namn och adress för att undvika förväxling av bagage.

12.2 Handbagage

12.2.1 Det ingår ett handbagage per passagerare i biljettpriset. Handbagaget får vara max. 42 x 30 x 18 cm och väga max. 7 kg.

12.2.2 Passageraren är själv ansvarig för att övervaka sitt handbagage och värdesaker under hela resan. Om obehörig åtkomst från tredje part sker, måste tågpersonalen informeras. Innan ankomst ska passageraren kontrollera att hens handbagage och tillhörigheter är kompletta.

12.3 Bagage

12.3.1 Det ingår en stor resväska per passagerare i biljettpriset. Resväskan får vara max. 80 x 50 x 30 cm och väga max. 20 kg. Något olika mått är tillåtna om bagageartikelns storlek inte överstiger 160 cm totalt (höjd+bredd+längd). Bagage inkluderar resväskor, rullväskor, ryggsäckar och andra typer av väskor.

12.3.2 Bagage och dess innehåll ska förbli under passagerarens uppsikt under hela resan och övervakas därefter. Om obehörig åtkomst från tredje part sker, måste tågpersonalen informeras.

12.4 Extra bagage

12.4.1 Passageraren får att ta med ett extra bagage, förutsatt att denne har lagt till det i bokningen. Ett extra bagage har samma måttregler som vanligt bagage (80 x 50 x 30 cm och 20 kg) och får transporteras inom ramen för tillgänglig kapacitet. Något avvikande dimensioner tillåts för extra bagage, förutsatt att bagaget inte överstiger 160 cm totalt (höjd+bredd+längd). Det finns ingen allmän rätt att transportera mer än ett bagage.

12.4.2 Det går endast att lägga till maximalt ett extra bagage per passagerare under själva bokningsprocessen eller i efterhand via sidan Hantera din bokning. En extra avgift på 39 SEK debiteras för ytterligare bagage.

Extra bagage måste köpas innan resan påbörjas. Om en passagerare har tagit med ytterligare ett bagage utan att ha köpt det har FlixTrain rätt att debitera passageraren 90 SEK för det ytterligare bagaget. 

12.5 Specialbagage

12.5.1 Det finns ingen allmän rätt till transport av specialbagage. 

12.5.2 Specialbagage definieras som föremål som överstiger storleken på vanligt tillåtet bagage. I det här fallet får storleken på specialbagaget inte överstiga 240 cm i total höjd, bredd och längd. Dessutom får ett kolli specialbagage väga högst 30 kg.

12.5.2.1 Musikinstrument ingår i specialbagage. Om instrumentet i fråga (inkl. instrumentfodral) har samma dimensioner som tillåtet handbagage, kan musikinstrumentet tas med utan kostnad istället för handbagaget. Om instrumentet i fråga (inklusive instrumentfodral) överskrider de tillåtna måtten för handbagage, måste det registreras som specialbagage.

12.5.2.2 Vi rekommenderar generellt att musikinstrument medförs i hårda transportväskor/fodral.

12.6 Värdesaker

12.6.1 Värdesaker som kontanter, smycken, ädelmetaller, nycklar, glasögon (solglasögon och/eller läsglasögon), elektronik (bärbara datorer, iPad, läsplattor, MP3-spelare, mobiltelefoner, kameror), kontaktlinser, proteser, läkemedel, viktiga handlingar (pass, körkort, eller viktiga officiella värdepapper som diplom, intyg, betyg osv) samt ömtåliga föremål måste medföras i handbagaget. Det ligger i passagerarens ansvar att ha uppsikt över sina värdesaker.

12.6.2 Om värdesaker transporteras i bagage finns inget anspråk på ansvar. Undantaget är avsiktlig eller grov vårdslöshet.

12.7 Barnvagn:

12.7.1 Barnvagnar transporteras gratis (max 1 barnvagn per passagerare). Barnvagnen måste vara hopfällbar. Av utrymningsskäl får ej hopfällda barnvagnar endast transporteras i tågvagnar med indikerat cykelställ, som även har en bestämd plats för en barnvagnar. För detta ändamål kan det vara nödvändigt att reservera en plats för barnvagnen. Bokningar måste göras tidigast 48 timmar före avresa genom att kontakta kundtjänst.

Om en passagerare har tagit med en barnvagn utan att meddela det till kundtjänst har FlixTrain rätt att debitera passageraren 90 SEK för barnvagnen.

12.7.2 Barnvagnen får ej blockera vägen för andra passagerare.

12.8 Cyklar

12.8.1 Transport av cyklar kan endast göras i mån av kapacitet ombord. Det finns ingen allmän rätt att få transportera cyklar. Cyklar ska transporteras i tågvagnarna med cykelställ som är ämnade för detta ändamål. Det är passagerarens ansvar att ha uppsikt över och låsa fast sin egen cykel. Cyklar måste ha standardstorlek utan extra kaross och får inte överstiga 20 kg. Tandems eller cyklar med tre hjul godkänns ej för transport. Vid transport av elcyklar/pedelecs måste batteriet kopplas bort från drivsystemet genom att montera bort/koppla ifrån det.

12.8.2 På grund av begränsad kapacitet rekommenderas att boka cykelplatser i förväg. Transport är begränsad till en cykel per passagerare.

12.8.3 För cykeltransport debiteras 89 SEK, oavsett resans längd och biljettpris.

12.8.4 Cykelvagnar måste vara hopfällbara och transporteras hopfällda. Detta gäller även kombinationer av cykelvagnar och barnvagnar. Regler för specialbagage gäller här (se 12.5).

12.9 Föremål uteslutna från transport

12.9.1 Följande farliga ämnen och föremål får ej transporteras:

 • explosiva, lättantändliga, radioaktiva, starkt luktande och frätande ämnen
 • ej emballerade eller oskyddade föremål som kan skada andra passagerare. Detta inbegriper föremål som vapen, ammunition och fyrverkeripjäser.

12.9.2 Särskilt skrymmande föremål får ej transporteras:

 • föremål som skjuter ut utanför fordonets omkrets och/eller överskrider de dimensioner som definierats ovan
 • mopeder och andra fordon och verktyg med förbränningsmotor
 • elektriska hushållsapparater
 • inredning, möbler eller delar av möbler
 • kartonger

13. Transport av djur

FlixTrain i Sverige tillåter ej transport av djur ombord på tåget, med undantag för ledarhundar och assistanshundar (se punkt 11.3). För ledarhundar och assistanshundar gäller ej krav på munkorg.

14. Passagerarrättigheter vid försening eller inställd resa

14.1 Regler gällande passagerarrättigheter för järnvägstransport med avseende på förseningar, inställda resor och uteblivna anslutningar, kan ses under våra Passagerarrättigheter.

14.2 Avvikelser från tidtabellerna motiverar inte några andra anspråk än de som nämns i Passagerarrättigheterna. Anspråk som härrör från passagerarrättigheter ska skickas in via kontaktformuläret på FlixTrains webbplats här.

14.3 Ersättningar betalas endast ut om beloppet överstiger 4 euro. Detta är i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EU) nr 1371/2007.

15. Passagerares särskilda skyldigheter för internationella resor

15.1 Passagerare som reser på internationella linjer är själva ansvariga för att ha med alla nödvändiga handlingar och följa gällande tullbestämmelser för att korsa gränser, detta inkluderar medhavande av pass, visum, utländsk valuta m. m. Ansvaret vid underlåtenhet att följa befintlig lagstiftning eller bestämmelser ligger helt hos passageraren, även där bestämmelser ändras efter att bokningen genomförts.

15.2 På gränsöverskridande linjer är passagerare skyldiga att bära alla resehandlingar som krävs för gränsövergången.

15.3 Passagerare utan giltiga handlingar som krävs för att passera gränsen har inte rätt att transporteras enligt transportvillkoren.

16. Platsbokning

16.1 Platsbokning

16.1.1 När du bokar din resa på FlixTrains webbplats, via partnerbyråer eller Flix-butiker, har du möjlighet att välja en specifik sittplats. Under förutsättning att tjänsten är tillgänglig för den valda resan, kan en försäkring läggas till bokningen. En avgift tas ut för denna tjänst. Sittplatser skiljer sig i form av kategori och plats (t ex större säte, bordsplats osv).

Avgiften beror på vald sittplatskategori:

 • 40 SEK för kategori Classic (vid gången, mitten)
 • 45 SEK för bordsplats
 • 60 SEK för extra komfort (mer benutrymme)

16.1.2 Sittplatsreservation bekräftas med hänvisning till bokningsbekräftelsen. Vid gruppbokning (dvs. mer än en platsreservation) tilldelas inte sittplatser individuellt, dvs de bokade platserna tilldelas inte specifika resenärer i bokningen.

16.1.3 Det finns inget krav att göra en (betald) platsreservation. Platser tilldelas automatiskt såvida inte passageraren byter sittplats och betalar för den. Vid bokningen tilldelas en sittplats automatiskt till passageraren i bokningen utan kostnad.

16.2 Regler gällande platsreservation

16.2.1 I allmänhet har endast personer med platsreservation rätt att inta en reserverad plats. Av operativa och säkerhetsskäl, förbehåller FlixTrain sig rätten att omplacera passagerare, även efter avgång. Detta kan till exempel inträffa när passagerare med nedsatt rörlighet eller speciella behov (gravida, minderåriga, barn som reser ensamma eller personer med fysiska funktionshinder) behöver flytta till en annan plats och inga sådana platser är lediga. I sådana fall måste tågpersonalens instruktioner följas. Platser kan omfördelas utan hänsyn till ras, religion, hudfärg, nationalitet eller kön.

16.2.2 Om en reserverad sittplats ändras och det inte är möjligt att tilldela en sittplats inom den bokade kategorin eller en bättre kategori, får passageraren kräva att kostnaden för platsreservationen återbetalas.

16.2.3 I händelse av inställd eller försenad resa, i enlighet med passagerarens rättigheter för järnvägstransport (EG) nr 1371/2007, kommer sittplatsavgiften att återbetalas med en värdekod. Detta görs automatiskt om en inställd eller försenad resa informerats om i förväg, annars måste kunden kontakta kundtjänst.

16.2.4 Ingen återbetalning genomförs om resan inte påbörjats eller om platsen tilldelades eller bokades kostnadsfritt.

16.3 Avbokning och byten

Platsbokningsavgiften återbetalas när en resa avbokas eller bokas om, såvida inte platsen tilldelades utan kostnad från början. Bestämmelserna i artikel 9 (inspektionsavgift och nekande av transport) gäller. Om en resa avbokas, kan platsbokningar överföras till andra personer i samma bokning.

16.4 Bokning av en extra sittplats

16.4.1 Därvid gäller villkoren i 16.1 till 16.3.

16.4.2 Ett extra säte är inte ett ytterligare krav på transport i den mening som avses i avsnitt 3.4. Därför kan extrasätet inte överföras till en annan person utan en giltig biljett.

16.4.3 Avgiften för din tillgängliga plats regleras av våra aktuella gällande biljettpriser. Avgiften för platsreservation för tillgänglig plats är redan inkluderad.

17. Förlorade tillhörigheter

17.1 Inget ansvar ska tas för föremål som kommit bort eller på annat sätt lämnas på tåget. Har passagerare lämnat kvar föremål på tåget ska de fylla i hittegodsformuläret på Flix:s webbsida.

17.2 Alla upphittade föremål ska omedelbart lämnas över till trafik- och driftpersonalen. Detta kommer att erkännas av driftpersonalen.

17.5 Upphittade föremål kommer att förvaras i tre månader och sedan bortskaffas, vilket FlixTrain kommer att informera om offentligt i förväg på lämpligt sätt.

18. Ansvar och skadestånd

18.1 FlixTrain ansvarar endast för passagerare i fall av avsiktlig eller grov vårdslöshet;

i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser) och skador av människoliv, kropp/hälsa, är FlixTrain också ansvarig för lätt vårdslöshet.

18.2 I enlighet med de allmänt tillämpliga villkoren ansvarar FlixTrain för passagerares död eller skada och för skador på egendom som medtas eller transporteras av passageraren.

18.3 Väsentliga avtalsuppgifter är de vars fullgörande möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet i första hand och som den avtalsslutande parten förlitar sig på och kan förlita sig på regelbundet. I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är skyldigheten att betala ersättning dock begränsad till typiska, förutsägbara skador.

18.4 För alla skador i fordonet som orsakas av en passagerare, dennes egendom eller medresande djur, faller ansvaret helt på passageraren. Kostnaderna ska i dessa fall betalas av passageraren.

18.5 Utom i fall av avsiktlig, grov vårdslöshet eller brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, är ansvaret för egendomsskador begränsat till högst 1500 euro per passagerare.

18.6 Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1371/2007 inklusive dess bilaga i (CIV) påverkas inte.

19. Preskriptionstid

Anspråk om skadestånd mot transportören i händelse av skada på resenärens hälsa, förfaller efter tre år från den första dagen efter olyckan. Anspråk från andra klagomål till följd av skada på liv och hälsa ska upphöra tre år efter passagerarens död, men senast fem år från dagen efter olyckan. Vid anspråk baserade på passagerarrättigheter ska en preskriptionstid i enlighet med bestämmelserna i EG-förordning 1371/2007 tillämpas.

20. Jurisdiktion

Behörighetsort för registrerade näringsidkare, juridiska personer och fysiska personer som inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland, liksom för fysiska personer som har flyttat till eller flyttat utomlands efter att ha ingått ett transportavtal, där deras hemvist eller vanliga hemvist vid tiden för klagomålet inte är känt, är München.